عنوان اصلی: کاروانسرای شاه قزوین

عنوان‌های فرعی: سرای شاه، سرای رضوی، حیاط، گنبد، ایوانچه، تخت، سکو، اجتماع، صفویان

عنوان سند: Caravân-Sérail-i-Châh, Casbin

پدید آورنده: اوژن فلاندن (Eugène Flandin)

نوع: نقاشی

دوره تاریخی: دوره قاجار