عبید زاکانی شاعر، طنز پرداز، نویسنده و منتقد بزرگ قرن هشتم هجری است که شهرتی جهانی دارد. طنز پردازی در ایران به طور رسمی با نام عبید زاکانی آغاز می گردد و او را پدر طنز فارسی لقب داده اند. یکی ازمعروف ترین آثار سیاسی و انتقادی عبید که شهرتی جهانی دارد، داستان موش و گربه است که بسیاری از ابیات آن در حکم ضرب المثل درآمده است.