علامه علی اکبر دهخدا از بزرگ ترین چهره های علم، ادب، فرهنگ و آزادی ایران در سال 1259 به دنیا آمد. وی در جوانی به صف مشروطه خواهان پیوست و با نوشتن مقالات طنز آمیز و انتقادی در روزنامه صوراسرافیل شهرت یافت. علاوه بر فعالیت های سیاسی و اجتماعی، مهم ترین اثر او لغت نامه است که کامل ترین فرهنگ فارسی به شمار می رود که تاکنون تألیف شده است. دهخدا برای تألیف این فرهنگ عظیم، 30 سال رنج کشید و سرانجام آن را به ملت ایران تقدیم نمود. این ادیب بزرگ در سال 1334 درگذشت و در این بابویه به خاک سپرده شد.