عنوان اصلی: مسجد شاه قزوین

عنوان‌های فرعی : مسجد سلطانی قزوین، مسجد النبی، ایوان، گنبد، بام، شهر قزوین، صفویان، قاجاریان

عنوان سند: Mosquée royale & terrasses de maisons à Casbin

پدید آورنده: اوژن فلاندن (Eugène Flandin)

نوع: نقاشی

دوره تاریخی: دوره قاجار