عنوان اصلی:       مسجد شاه قزوین

عنوان‌های فرعی : مسجد سلطانی قزوین، مسجد النبی، ایوان، ورودی، جلوخان، صفویان، قاجاریان

عنوان سند:         Persia, Kasvin, Entrance to the Shah Mosque

پدید آورنده:        فردریک گادمر (Frederic Gadmer)

نوع:       عكس

تاریخ / دوره تاریخی:       1927 م. (دوره پهلوی اول)

متون موجود در سند:       Facade of the Al-nabi Mosque (or Soltani Mosque)