عنوان اصلی:       مسجد جامع قزوین

عنوان‌های فرعی : مسجد جامع عتیق قزوین، گنبد، مناره، شهر قزوین، سلجوقیان، صفویان

عنوان سند:         Persia, Kasvin, Great Mosque

پدید آورنده:        فردریک گادمر (Frederic Gadmer)

نوع:       عكس

تاریخ / دوره تاریخی:       1927 م. (دوره پهلوی اول)

متون موجود در سند:       Masdjid-I-Djouma or Good Friday Mosque