عنوان اصلی: مسجد جامع عتیق قزوین

عنوان‌های فرعی : مسجد جامع عتیق قزوین، مسجد، گنبد، سلجوقیان، صفویان

عنوان سند: Masjid-i Jami’-i Qazvin Elevated view showing dome

پدید آورنده: رابرت بایرون (Robert Byron)

نوع اثر: عكس

دوره تاریخی: دوره پهلوی اول