عنوان اصلی:       سردر عالی قاپو قزوین

عنوان‌های فرعی : خیابان سپه

پدید آورنده:        علی خان والی

نوع:       عكس

دوره تاریخی:      دوره قاجار