عنوان اصلی:       دروازه رشت شهر قزوین

عنوان‌های فرعی : تزئینات، کاشی کاری، رواق، ورودی، راه

عنوان سند:         THE RESHT GATEWAY OF KAZVIN, THROUGH WHICH ALL CASPIAN BOUND CARAVANS PASS

پدید آورنده:        Harold F. Weston

نوع اثر:       عكس

دوره تاریخی:      دوره قاجار