عنوان اصلی: شهر قزوین

عنوان‌های فرعی : بازار، مسجد، ایوان، ورودی، دکان، آب انبار

عنوان سند: Bazar et entrée de mosquée à Cazbin

پدید آورنده: اوژن فلاندن  (Eugène Flandin)

نوع اثر: نقاشی

دوره تاریخی: دوره قاجار