عنوان اصلی: مسجد شاه قزوین

عنوان‌های فرعی : مسجد سلطانی قزوین، ایوان، ورودی، بازار، شهر، اجتماع، تزئینات، کاشی کاری، گنبد، جلوخان، سایبان، مقرنس، صفویان، قاجاریان

عنوان سند: Qazvin (Iran): Imamzada Hussayn Mosque (Shahzade Hossein Tomb Complex): View of Bazaar in front of Iwan

پدید آورنده: آنتوان سوروگین (Antoin Sevruguin)

نوع: عكس

دوره تاریخی: دوره قاجار