در قزوينم

  • اطلاعات
  • رسانه
  • گردشگری

غذاها

حلیم
5 بهمن 1400

شاید برخی قزوین را به باقلوا و قیمه نثارش بشناسند ولی کسانی که طعم حلیم قزوین را چشیده اند، هیچگاه نمی...

qazvinam
22 مرداد 1400
قیمه نثار
22 مرداد 1400

قیمه نثار بر عکس خورشت قیمه یک غذایی پلویی می باشد که شباهت زیادی به مرصع پلو و آجیل پلو دارد اما از نظر...

fa_IRPersian