میرعماد قزوینی چهره نامدار و بی بدیل عرصه خوشنویسی در سال 961 در قزوین به دنیا آمد. نام میرعماد با خط نستعلیق به طور تنگاتنگی پیوند خورده است. وی پایه هنر خوشنوسی و خط نستعلیق را در جایی بنا نهاده که دست هیچ خوشنویسی به آن نرسیده است. خط میرعماد قزوینی به دلیل زیبایی، استواری، قدرت و شیوایی خارق العاده و اعجازگونه، به صورت ضرب المثل درآمده است. به همین دلیل مانند میر نوشتن، نهایت آرزوی هر خوشنویسی است. این خوشنویس چیره دست، در سال 1024 قمری در اصفهان توسط عده ای از اراذل و اوباش به قتل رسید و درهمان شهر مدفون شد.