شیرینی پادرازی یکی این شیرینی هم شباهات زیادی به نامش دارد. یک پای دراز شیرین است که خوردنش در کنار چای عصر می‌تواند حالتان را حسابی خوش کند. طعم زنجبیل در پادرازی طعم غالب است.