عالم ربّانی و متألّه قرآنی سید موسی زرآبادی، از متوسلان واصل و از عابدان و زاهدان پرهیزگار قزوین در سال 1255 خورشیدی در قزوین به دنیا آمد. این عالم وارسته، در کنار فرا گرفتن علوم حوزوی به طور جدی به تزکیه و تهذیب نفس پرداخت و با دقت در انجام واجبات و مستحبات و پرهیز از محرمات و تحمل ریاضت های شرعی، گام در وادی سیر و سلوک نهاد تا به مراتب والایی در مکاشفات معنوی رسید و در زمره اهل باطن و معنی درآمد. این عالم وارسته، در سال 1293 درگذشت و در صحن شاهزاده حسین (ع) به خاک سپرده شد.