سید اشرف الدین حسینی شاعر، طنز پرداز و روزنامه نگار بزرگ عصر مشروطیت در سال 1250 خورشیدی در قزوین به دنیا آمد. وی در عصر مشروطیت به خاطر سرودن اشعار طنز آمیز انتقادی و انتشار روزنامه فکاهی نسیم شمال در جامعه شهرت و محبوبیت فراوانی یافت. سید اشرف الدین حسینی مردی بود بی اعتنا به مال و ثروت که حتی مبالغی از فروش روزنامه اش را هم به فقرا می بخشید. وی در سال 1312 خورشیدی درگذشت و در ابن بابویه به خاک سپرده شد.